สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
(การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล โรงเรียนสตรียะลา สพม.เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวแวอาอีเสาะ ปูโจะ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม.เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)