รายละเอียดการแข่งขัน ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ

ประชุมรับนโยบาย ทดสอบระบบ 15-17 พฤศจิกายน 2558

ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  18 พฤศจิกายน 2558

ประชาสัมพันธ์  17-30 พฤศจิกายน 2558

ส่งใบสมัคร/เอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติฯ  1 - 4  ธันวาคม 2558

ตรวจสอบคุณสมบัติฯ/ประกาศรายชื่อ 5 - 6 ธันวาคม 2558

ส่งเอกสารผลงาน50 หน้า(รวมภาคผนวค) 2** ชุด 7 - 8 ธันวาคม 2558

*เอกสารผลงานใช้หลักเกณฑ์เดียวกับระดับชาติ

**เอกสารผลงาน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 เล่ม

***ใช้ผล A-NET,O-NET ปีล่าสุด

****ใช้ผล LAS ปีล่าสุด  สำหรับ ป.2 ป.5 ม.2 ม.5

จัดเตรียมการประกวด/ประชุมคณะกรรมการฯ 12 - 13 ธันวาคม 2558

ดำเนินการประกวด 14 ธันวาคม 2558 

ประกาศผล/จัดทำเกียรติบัตร 15 ธันวาคม 2558

จัดส่งผลงานเข้าประกวดระดับชาติ  17 - 18 ธันวาคม 2558

ประกวดระดับชาติ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

ตารางแสดงรายละเอียด..คลิก

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:45 น.