>> รายละเอียดการแข่งขัน ระดับภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ 17  พฤศจิกายน  - 25 ธันวาคม 2558

กรอกการสมัครผ่านระบบ 1 - 4  ธันวาคม 2558

ตรวจสอบคุณสมบัติฯ/แก้ไขรายชื่อ ประเภทรางวัลด้านที่แข่งขันผ่านระบบ  ภายในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558

ส่งเอกสารการเข้าประกวด ณ สพป.สงขลา เขต 2 (โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)  ระหว่างวันที่  7-8  ธันวาคม 2558
        - ให้เขตพื้นที่เป็นผู้รวบรวมและนำมาส่งเท่านั้น   
        - ส่งเอกสารผลงาน 50 หน้า(รวมภาคผนวค) 2 ชุด ละ 3 เล่ม
        - เอกสารผลงานใช้หลักเกณฑ์เดียวกับระดับชาติ
        - ใช้ผล A-NET,O-NET ปีล่าสุด
        - ใช้ผล LAS ปีล่าสุด  สำหรับ ป.2 ป.5 ม.2 ม.5

คณะกรรมการอ่านผลงาน  12 - 13 ธันวาคม 2558

ดำเนินการประกวด  ณ ห้องตะกั่วปา โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    14 ธันวาคม 2558
        - ลงทะเบียน/รายงานตัว/จัดบูธนิทรรศการ เวลา 07.30 น.

ประกาศผล/จัดทำเกียรติบัตร 14 ธันวาคม 2558

จัดส่งผลงานเข้าประกวดระดับชาติ  17 - 18 ธันวาคม 2558

ประกวดระดับชาติ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:49 น.