เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
(การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายธวัชชัย ขวัญทองยิ้ม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายสมนึก ผิวทอง รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายวีระ ฤทธิ์เทวา รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายศุภวัฒน์ อวะภาค รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายไพโรจน์ เพชรคง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นางกาญจนา บุญเลิศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นางศศิธร ณรงค์ฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายพิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นางสาวณัฐธภา ชูเย็น ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นางกชนิกา วงศ์วรนุช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นางเครือมาศ แก้วทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายธวัชชัย ขวัญทองยิ้ม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นายวีระ ฤทธิ์เทวา รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายไพโรจน์ เพชรคง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นายประกอบ มณีโรจน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นายปราโมทย์ ย้อยดำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นายพิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางกาลัญญู นฤปิยะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางเครือมาศ แก้วทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางสุจารี ศรีสัมพุทธ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางกชนิกา วงศ์วรนุช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายสมนึก ผิวทอง รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
30 นางศศิธร ณรงค์ฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
31 นางเพ็ญวดี บุญรอด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
32 นางศิวาภรณ์ นาครัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
33 นางจิตรา แก้วบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
34 นายธนธรณ์ มีบุญ ช่างปูน ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
35 นายสุธรรม คงสะอาด ช่างปูน ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
36 นายอนัฐ บิลสมัน พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
37 นายประภาส สุวรรณมณี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
38 นางเพ็ญศรี เนาวศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
39 นายนครินทร์ ลี้ธนพาณิชย์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
40 นายอาจินต์ สุขศรีสังข์ ผอ.ร.ร.บ้านยางงาม อ.บางกล่ำ คณะกรรมการการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายจันทแสน วงศ์ชนะ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ คณะกรรมการการฝ่ายประชาสัมพันธ์
42 นางดลพร นิลดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการการฝ่ายประชาสัมพันธ์
43 นายประกอบ มณีโรจน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการการตัดสินกลาง ประมวลผล และสรุปผลการประกวด
44 นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการตัดสินกลาง ประมวลผล และสรุปผลการประกวด
45 นายนิพล พุฒคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการตัดสินกลาง ประมวลผล และสรุปผลการประกวด
46 นางชุติมา สุนันทเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการตัดสินกลาง ประมวลผล และสรุปผลการประกวด
47 นางขนิษฐา กาฬกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการตัดสินกลาง ประมวลผล และสรุปผลการประกวด
48 นางชนิกา ดวงจักร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการการตัดสินกลาง ประมวลผล และสรุปผลการประกวด
49 นายปราโมทย์ ย้อยดำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
50 นายภานุวัฒน์ วังเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
51 นางสาวศศิมน ยางทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
52 ว่าที่ ร.ต.หญิงปริษญา แก้วมณี อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการวัดโคกม่วง คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
53 นางสาวสุภารัตน์ จำปาคำ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดหูแร่ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
54 นางสาวเบญญาภา ไชยสุข อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านต้นส้าน คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
55 นางสาวสวิตตา ดำสองศรี อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดท่าแซ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
56 นางวรรณวิษา แก้วจันทร์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
57 นางกาลัญญู นฤปิยะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
58 นางนันทภัค พันดร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร
59 นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
60 นางสาวจิราภรณ์ ขจิตวิวัฒน์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองหวะ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
61 นางสาวธนาทิพย์ วัชระ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเกาะนก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
62 นางสาววาทินี พ้นภัย อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
63 นางสาวกมลเนตร นาคเนียม อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบางแฟบ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
64 นางนลินดา ยูโซะ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านนาแสน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
65 ว่าที่ ร.ต.หญิงฤทัย มะกะ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดควนเนียง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
66 นางสาวสุไหวนา เบ็ญสะอิ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
67 นางสาวสุดารัตน์ รัตนโชเต อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
68 นางสาวสุกฤตยา เล็กสุทธิ์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดคลองแห คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
69 นางสาวภาวิดา วิเชียร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
70 นางสาวโซเฟียร์ หมานแอ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
71 นางสาวอัจฉรา คเชนทร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
72 นางสาวรัตนา พาหุลรัตน์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดดอน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
73 นางดราภรณ์ อวะภาค อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งงาย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
74 นางสาวสุปราณี พงศ์ประยูร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
75 นางสาวสุดารัตน์ โสภารัตนากร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านป่ายาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
76 นางสาววารี ช่วยรัตนะ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
77 นางสาวมุขดา สุขทาน อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
78 นางมยุรี สว่างวรรณ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเก่าร้าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
79 นางสาวฮับเส๊าะ หมัดสุไหลหมาน อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดบางหยี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
80 นางสาววนิดา สุขสะปาน อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
81 นางทิพวรรณ แก้วมณี อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเขาพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
82 นางสาวสุรัญชนา ชื่นพิบูล อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
83 นางกัญญาภัค อันชดเชย อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านไสท้อน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
84 นางสาวอรอุมา เพชรหมาด อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านควนดินแดง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
85 นางสาววิลาวดี นวลหิ้น อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านชายคลอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
86 นางสาวฑิรินทิพย์ จันทร์น้อย อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านควนเนียง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
87 นางกชนิกา วงศ์วรนุช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
88 นางกาญจนา บุญเลิศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
89 นางรัตนาภรณ์ ศรีอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
90 นางวิรภา วิลัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
91 นางบังอร ทะไวทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
92 นางวรรณา จันทโร ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางเหรียง อ.ควนเนียง คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
93 นางวรีวรรณ สุวรรณชาตรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
94 นางสุมาลี บุญรัศมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
95 นางพรจิต จันทสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
96 นางธัญรดี มุณีกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
97 นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
98 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการกำกับห้องประกวด
99 นายสุรเนตร ไพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกำกับห้องประกวด
100 นายประยุทธ จิตปาโล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกำกับห้องประกวด
101 นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกำกับห้องประกวด
102 นางรัสรินทร์ อัมพรพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการกำกับห้องประกวด
103 นางสาววิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกำกับห้องประกวด
104 นายพิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
105 นางเรณู หนูอุไร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
106 นางพนาวรรณ เรืองมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
107 นางสาววสาวี จีระโร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
108 นางสุปราณี นันทโย อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดทุ่งคา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
109 นางสาวสมใจ ขุนเพชร อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
110 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิศารัตน์ จันทร์ทอง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านควนโส คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
111 นางสาวอรุณศรี สังข์สวัสดิ์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านควนเนียงใน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
112 นางสิริมนต์ จุลทอง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดบางทีง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
113 นางอรษา มณีสว่าง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านยางงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
114 นางสาวจิตติมา ปราบณรงค์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านกรอบ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
115 นางโยธิกา ไมลกุล อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
116 นางสาวกมลวรรณ เพชรพิมล อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
117 นางสาวอุบลรัตน์ บุญเชิญ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
118 นายประจิม บุญรังษี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด
119 นายวีระ ฤทธิ์เทวา รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
120 นายเชาวลิต คงคาเนรมิตร ผอ.ร.ร.วัดทุ่งลุง ฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
121 นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
122 นางสาวจันจิรา คงสะอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
123 นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
124 นางดารณี บุญสุย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
125 นายพิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
126 นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ ผอ.ร.ร.บ้านเกาะน้ำรอบ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
127 นางสิริอร อ่อนแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
128 นายภูวินท์ เพชรกาญจน์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
129 ว่าที่ ร.ต.หญิงวริศรา ไชยแก้ว อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดปรางแก้ว คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
130 นายสิทธิชัย พรหมมณี อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่ามะปราง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
131 นายสุชาติ ซิรยานนท์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
132 นางสาวศิริลักษณ์ วิจะสิกะ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบางกล่ำ คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
133 นางสาววัชรี บุญพิทักษ์ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนรักเมืองไทย 6 คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
134 นางสาวจิตลัดดา ปลื้มใจ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
135 นางสาวเปรมใจ มะณีโชติ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดนารังนก คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
136 นางสาวไลลา โอกฤษ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
137 นางอรสา บัวชื่น อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดเนินพิชัย คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
138 นางเพ็ญศรี สองอ้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
139 นางสาวศรีพิมพ์ จิตภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
140 นางเพียงพิชญ์ สังข์คีรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
141 นายไพโรจน์ เพชรคง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา/ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา
142 นายสมควร จันทรวงษ์ ผอ.ร.ร.วัดยางทอง สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา/ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา
143 นายสมชาย สุขกรม ครู ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา/ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา
144 นายสนอง ศรีเกตุ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนารี สพป.พัทลุง ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
145 นางบุญเรือน ปานจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
146 ดร.ปัญญา ศรีลารักษ์ ผอ โรงเรียนวัดปรางแก้ว สพป.สงขลา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
147 นางชลธิชา ปล้องบรรจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาไทย
148 นายวิลาศ ปริญญานิยม ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุญยขจรประชาอาสา) สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาไทย
149 นางสาวศศิกาญจน์ รัตนศรี อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาไทย
150 นางสุคนธ์ เทพณรงค์ ครู ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน (พังงา) สพม.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระสังคมศึกษา
151 นางชุลีภรณ์ นาคช่วย ครู ร.ร.บ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระสังคมศึกษา
152 ว่าที่ร้อยตรีธีรศักดิ์ ลิ่มปนดุษฎี อดีตศึกษานิเทศก์เชียวชาญ สพม.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระสังคมศึกษา
153 นายอาทร จันทร์แดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
154 นายมนตรี อารีราษฏร์ รองผอ.ร.ร.อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
155 นายบุญฑพ เลี่ยนจำรูญ ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
156 ดร.ศิริอร รัตนอุดม อดีตศึกษานิเทศก์เชียวชาญ สพม.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
157 นางอุรา เสนาเพ็ง ครู ร.ร.ดีบุกพังงานวิทยายน สพม.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
158 นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ ครู ร.ร.บ้านปลายคลอง สพป.ระนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
159 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผอ.ร.ร.อนุบาลระนอง สพป.ระนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
160 นางนงเยาว์ วรรณดี ครู ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี สพม.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
161 นางชุติมา สุนันทเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
162 นายวิพัฒน์ ภัควนิตย์ อดีต ผอ.ร.ร.บ้านกำแพงเพชร คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมแนะแนว และบูรณาการ
163 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผอ.ร.ร..สตรียะลา สพม.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมแนะแนว และบูรณาการ
164 นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผอ.ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์ สพม.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมแนะแนว และบูรณาการ
165 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผอ.ร.ร.เตชะปัตตยานุกูล สพม.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคม
166 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคม
167 นายสมเกียรติ ชูบัว ผอ.ร.ร.วัดประดู่หอม สพป.พัทลุง เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคม
168 นายไพโรจน์ สุขวงศ์วิวัฒน์ อดีตศึกษานิเทศก์เชียวชาญ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่/ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส/รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส ยอดเยี่ยม
169 นายสว่าง จันทฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนเนียง อ.ควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่/ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส/รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส ยอดเยี่ยม
170 นายประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่/ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส/รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส ยอดเยี่ยม
171 นายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษายอดเยี่ยม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
172 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษายอดเยี่ยม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
173 นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.ร.ร.บ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษายอดเยี่ยม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
174 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด โรงเรียนมัธยมศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม
175 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ. สพม.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด โรงเรียนมัธยมศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม
176 นางประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวด โรงเรียนมัธยมศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม
177 นายสมบูรณ์ ไชยกาฬ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ยอดเยี่ยม
178 นางสาวนวลแสง สูคีรี ผอ.ร.ร.กันตังพิทยากร สพม.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ยอดเยี่ยม
179 นายถาวร หนูสงวน ผอ.ร.ร.บ้านเกาะเสือ สพป.พัทลุง เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ยอดเยี่ยม
180 นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตราอื่น ๓๘ ค(๒) ยอดเยี่ยม
181 นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตราอื่น ๓๘ ค(๒) ยอดเยี่ยม
182 นางวรพรรณ สุวรรณนิมิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตราอื่น ๓๘ ค(๒) ยอดเยี่ยม
183 นายวีระ ฤทธิ์เทวา รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
184 นายปริญญา มูเก็ม ผอ.ร.ร.บ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
185 นางวรรณดี เกตแก้ว ผอ.ร.ร.คลองหินพิทยาคม สพม.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
186 นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม
187 นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม
188 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม
189 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
190 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
191 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
192 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
193 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
194 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
195 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
196 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
197 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
198 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
199 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
200 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
201 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
202 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
203 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
204 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ(การศึกษาพิเศษ)
205 นายณรงค์ บุตรย่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
206 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
207 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
208 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
209 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
210 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
211 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
212 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
213 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
214 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการประเมินผลงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
215 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
216 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
217 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
218 นายสวัสดิ์ บรรจงพาส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
219 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
220 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
221 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการประเมินผลงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
222 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
223 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
224 นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
225 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
226 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
227 นางสาวสุวภา บุญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
228 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
229 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน ลูกจ้างยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
230 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน ลูกจ้างยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
231 นางผดุงศรี พสุนธราธรรม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน ลูกจ้างยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(การศึกษาพิเศษ)
232 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน ลูกจ้างยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
233 นางสายสุณีย์ ชโลธร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน ลูกจ้างยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
234 นางศิริธรรม อารีกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน ลูกจ้างยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ(การศึกษาพิเศษ)
235 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
236 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
237 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
238 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
239 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
240 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
241 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
242 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
243 นางสาวรัตนวดี สุดเอื้อม พนักงานธุรการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ(การศึกษาพิเศษ)
244 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
245 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
246 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
247 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
248 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
249 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
250 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
251 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
252 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ(การศึกษาพิเศษ)
253 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ(การศึกษาพิเศษ)
254 นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ(การศึกษาพิเศษ)
255 นางนภาพร คงสอน ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ(การศึกษาพิเศษ)
256 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ(การศึกษาพิเศษ)
257 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ(การศึกษาพิเศษ)
258 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(การศึกษาพิเศษ)
259 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(การศึกษาพิเศษ)
260 นายธีระพล เทพรัตน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(การศึกษาพิเศษ)
261 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(การศึกษาพิเศษ)
262 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(การศึกษาพิเศษ)
263 นางวรางคณา เจริญภักดี ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(การศึกษาพิเศษ)
264 นางมัณฑิตา ธนาธรธนิน ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(การศึกษาพิเศษ)
265 นางโสภา วิมุกติวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(การศึกษาพิเศษ)
266 นางสาวพรธีรา โชติรัตน์ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(การศึกษาพิเศษ)
267 นางสาวอิ่มใจ ป่วนปั่น โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(การศึกษาพิเศษ)
268 นางทิพย์รัตน์ ไชยภักดี โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม(การศึกษาพิเศษ)