ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายจงกล เสนา โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป.ลำพูน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุพจน์ ชูประเสริฐ โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกิตติยาพร ปิ่นเพชร โรงเรียนวัดวังกอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวจันทิรา ประสานทอง โรงเรียนบ้านท่าสวาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางศุภมาลี มากมี โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญเงิน
7 นายธัชพล โพธิทา โรงเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ