เกณฑ์การส่งเอกสารผลงาน (เพิ่มเติม)
⇒ ส่งเอกสารผลงาน 50 หน้า (รวมภาคผนวค) จัดเป็น 2 ชุด/ ชุดละ 3 เล่ม
⇒ เอกสารผลงานใช้หลักเกณฑ์เดียวกับระดับชาติ
วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 22:28 น.