เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ  
2 นางชวนชม บุญศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อำนวยการ  
3 นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อำนวยการ  
4 น.ส.นันธิกานต์ ไชยซาววงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร อำนวยการ  
5 น.ส.จันทร์ดี ดีฝั้น ครู คศ.3 ดำเนินงาน  
6 นายนัยนา อุปกุล ครู คศ.3 ดำเนินงาน  
7 นางอรุณี สันติคุณากร ครู คศ.3 ดำเนินงาน  
8 นางสุทธิดา เยาว์ธานี ครู คศ.3 ปฏิคม  
9 นางจินตนา ศรีวรรณชัย ครู คศ.3 ปฏิคม  
10 นางชนันท์วิไล ธงเชื้อ ครู คศ.3 ปฏิคม  
11 นางชญานิศ กางนอก ครู คศ.3 ปฏิคม  
12 นางจิราพรรณ โสภณศุกร์ ครู คศ.3 ปฏิคม  
13 นางนงนุช ไกรงาม ครู คศ.3 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
14 นางปัณพรวรินทร์ พรนภัสกุล ครู คศ.3 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
15 นางพรรณี สมศักดิ์ ครู คศ.3 พิธีกร และประชาสัมพันธ์  
16 นายประพันธ์ นาบุญ ครู คศ.3 ลงทะเบียน  
17 นางศุภลักษณ์ อภัยใจ ครู คศ.3 ลงทะเบียน  
18 น.ส.แจ่มจันทร์ แจ่มแจ้ง พนักจ้าง ลงทะเบียน  
19 นายสมชาติ สมบูรณ์ ครู คศ.3 อาคารสถานที่  
20 นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้ว ครู คศ.3 อาคารสถานที่  
21 นายเสถียร กัลยาณกุล ครู คศ.3 อาคารสถานที่  
22 นายสมบัติ ศรีวรรณชัย ครู คศ.3 อาคารสถานที่  
23 นายสุนพล กสิกุล ครู คศ.3 อาคารสถานที่  
24 นายประกิร วงค์ชรัตน์ ครู คศ.2 อาคารสถานที่  
25 นางสาวกาญจนา จุปะมัดถา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
26 นายพงศ์พีระ ทองแบบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
27 นายไพศาล ชนะกุล ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สังกัด สพม.36 ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
28 นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
29 นายชัยมงคล  ขำคม ครู  โรงเรียนแวงพิทยาคม  สังกัด  สพม.23 ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
30 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โีรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.27 ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
31 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
32 นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
33 นายกฤษณะ ทองยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ1 (รุ้งวิไล) ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
34 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
35 นางปฐมพร แสงอาทิตย์ ครูชำนาญการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ  
36 นางมาลัย วงษฺกัณหา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
37 นางพรรณิภา เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
38 นางการะเกด หม่นมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
39 นางรัชฏาภรณ์ วรรณทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
40 นางสาวอรดี พุกอิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
41 นางสาวนิชาภา ท้วมประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
42 นางสาวณัฐธิดา เสนะจำนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
43 นางสาวอัญชิฐา สอนเม้า เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
44 นางสาววิมลพันธ์ นนธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
45 นางสาวเสาวรส สีคง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
46 นางบุณยนุช พรมมินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการ  
47 นายชลธี แก้วป้องปก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะพาน (ประพันธ์ชนานุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการ  
48 นายปรเมศวร์ ศรีปา ครู คศ 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 กรรมการ  
49 นายพนัส ธีระเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการ  
50 นายฉัตรณรงค์ มากศรทรง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการ  
51 นางสาวชมาภัทร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการ  
52 นางศิริธร เมฆเคบื่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการ  
53 นางบุญญาณี โชติธนธัญญารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการ  
54 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
55 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
56 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
57 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
58 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
59 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
60 นายรัศมี ม่วงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
61 นายพินิจ บัวงามดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
62 นางสาวรัตนา จันทร์วังทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
63 นางสาวณัฐวดี เนตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
64 นางซ่อนกลิ่น สีสังข์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
65 นางวิไล พันทะไชย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
66 นางเรียมจิต สายทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
67 นางปรารถนา บุพบรรพต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
68 นางวันทนา ไศลทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ กรรมการ  
69 นางพัสนันท์ เติบภักดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการและเลขานุการ  
70 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานกรรมการ  
71 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยกาารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ประธานกรรมการ  
72 นางปราณีต ตั้งปอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.พล.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
73 นางนุสรา คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน