รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ด้านบริหารจัดการ

ที่ รหัสกิจกรรม รายการประกวด สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 083 ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านบริหารจัดการ
-
-
2 084 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านบริหารจัดการ
-
-
3 085 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058 09.00-09.15 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 086 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
-
-
5 087 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058 09.00-09.15 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 088 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058 09.15-09.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 089 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
-
-
8 090 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058 09.30-09.45 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 091 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
-
-
10 092 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
-
-
11 093 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 402 14 ธ.ค. 3058 09.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 094 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 13 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 -
13 095 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 12 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 -
14 096 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
-
-
15 097 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
-
-
16 098 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 6
09.30-11.00 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
17 099 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุม 1 14 ธ.ค. 3058 09.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
18 100 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องพุทธศาสนา 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 3
09.45-10.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
19 101 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
-
-
20 102 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 5
10.15-11.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
21 103 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
-
-
22 104 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 1 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
09.30-10.00 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
23 105 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
-
-
24 106 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องสีเขียว 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 7
10.00-11.45 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
25 107 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 5
09.15-10.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
26 108 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
11.15-11.45 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
27 109 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 5
09.15-10.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
28 110 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 4 ห้อง 404 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 3
10.40-11.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
29 111 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 4 ห้อง 403 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-09.40 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
30 112 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 4 ห้อง 403 14 ธ.ค. 3058 11.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
31 113 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 13 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 -
32 114 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 12 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 -
33 115 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
09.15-09.45 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
34 116 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ห้อง ห้องแม่จันทร์หอม 14 ธ.ค. 3058 13.45-14.00 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
35 117 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 4 ห้อง 406 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-11.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
36 118 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 4 ห้อง 406 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 3
09.40-10.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
37 119 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 4 ห้อง 405 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 3
09.40-10.40 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
38 120 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 13 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 -
39 121 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 12 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 -
40 122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 2 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 3
10.30-11.15 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
41 123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
-
-
42 124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 4 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-10.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
43 125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 6 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 4
09.45-10.45 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
44 126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 7 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
10.15-10.45 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
45 127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
-
-
46 128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 8 14 ธ.ค. 2558 09.45-10.00 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
47 129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 9 14 ธ.ค. 3058 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
48 130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 10 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 1
10.00-10.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
49 131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 11 14 ธ.ค. 3058 09.15-09.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
50 132 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 11 14 ธ.ค. 3058 10.15-10.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
51 133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 11 14 ธ.ค. 3058 11.00-11.15 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
52 134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
-
-
53 135 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 213 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-10.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
54 136 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 214 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 3
09.20-10.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
55 137 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 215 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 4
10.00-11.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
56 138 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 216 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
09.20-09.40 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
57 139 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
-
-
58 140 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
-
-
59 141 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 223 14 ธ.ค. 3058 09.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
60 142 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 224 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 4
09.40-10.40 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
61 143 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
-
-
62 144 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 225 14 ธ.ค. 3058 09.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
63 145 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 226 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
09.40-10.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
64 146 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 225 14 ธ.ค. 3058 11.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
65 147 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 213 14 ธ.ค. 3058
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-13.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
66 148 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
-
-
67 149 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 215 14 ธ.ค. 3058 13.40 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
68 150 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 216 14 ธ.ค. 3058 11.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
69 151 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 217 14 ธ.ค. 3058 11.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
70 152 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 222 14 ธ.ค. 3058 09.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
71 153 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 223 14 ธ.ค. 3058 09.40 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
72 154 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 224 14 ธ.ค. 3058 12.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
73 155 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
-
-
74 156 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 225 14 ธ.ค. 3058 09.40 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
75 157 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 226 14 ธ.ค. 3058 11.40-12.00 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
76 158 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อาคาร 2 ห้อง 225 14 ธ.ค. 3058 11.20 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
77 159 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อาคารปทุมมาวดี 12 14 ธ.ค. 3058 09.15-09.30 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
78 160 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 13 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 -
79 161 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 13 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 -
80 162 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 13 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 -
81 163 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 13 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 -
82 164 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้องประชุมล้านนา 12 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 -