ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมยุรภัทร บนภัทรวรรษ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปาริชาติ บุญกอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุวรรณี ชิณภา โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญเงิน
5 นายอัศเรศร รีรมย์ โรงเรียนบ้านนาแอง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางนิดประกร ชานนตรี โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร โรงเรียนบ้านซำเบ็ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ