ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชวนพิศ แสงสวย โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุพัสตา โม้อ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางรัตนา พึ่งสว่าง โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
5 นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นายสิทธิพล ใจเย็น โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวนิภาพร แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวอัญชลี รากวงศ์ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ