ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร โรงเรียนบ้านสำโรงโคก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ โรงเรียนบ้านบึงไทย สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
5 นายศราวุธ วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางภาวิณี คงนุรัตน์ โรงเรียนราชวิถี (ปราสาทราษฎร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
7 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นายอำพร ชัยอาวุธ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
9 นายอวยชัย สุทธัง โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
10 นายสำราญ อยู่นาน โรงเรียนบ้านอโณทัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน
11 นายชวลิต มินพิมาย โรงเรียนบ้านโนนไทย สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญเงิน
12 นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.มหาสารคาม เขต 1

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ