ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิตยา หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิทยา แผ่นผา โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
3 นายอุทัย พรหมวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวพิชยา ถาบุตร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
5 นายธนเศรษฐ บูรณธนิต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ