ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกรรณิกา ฦๅกำลัง โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบังอร จันล่องคำ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวลีรัตน์ อาทิเวช โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางปาริชาติ สมบูรณ์ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
6 นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ