ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเทพโกศล มูลไธสง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนพดล กาญจนางกูร โรงเรียนชีลองวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนิยม ไผ่โสภา โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิเชียร ทองคลี่ โรงเรียนเทพาลัย สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
5 นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญเงิน
6 นายวรนันท์ ขันแข็ง โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
7 นายจำรัส พิมพา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ