ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายโกมินทร์ ปานขาว สวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสันติ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุวิทย์ หีบแก้ว โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
6 นายอุทาน สิงครุธ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง
7 นายสุกิจ กลางสุข โรงเรียนไทยศาลวิทยาคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ