ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายมงคลชัย รัตนอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุวิทย์ ครึกกระโทก โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
5 นายบุญลือ ทียนศิริ โรงเรียนบ้านยายคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสุภิญญา วงษ์นาม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๓ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เหรียญทอง
7 นายสันติภพ โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายทรงชัย สุขแสนสุข โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางวัชรา รูปชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางยศพร จิรพรเจริญ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต 4 เหรียญเงิน
11 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางสุกัญญา ดวงกลาง โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
13 นายเทอดไทย หอมสมบัติ โรงเรียนโพนสวางหนองแหน สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
15 สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง โรงเรียนบ้านโพนไฮ สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
16 นางวิภา สายรัตน์ โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ