ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลดาวัลย์ อูปแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรุณี ทองผุด โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด
3 นางรุ่งทิพย์ ยงเพชร โรงเรียนกระแชงวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
4 นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ