ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบุญรับ สิทธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายยุทธนา ปรังประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกองใจ ศิริกุล โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นายสามารถ เหล่าคนค้า โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
6 นางรุ่งนภา พรหมภักดี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
7 นางสมสมัย เสนาะเสียง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
8 ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ คำสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
9 นายอภิเดช พันธ์แซง โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ