ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนที เลิศคอนสาร โรงเรียนสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลำพูน ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางคมเนตร ปนสันเทียะ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง
5 นายนฤพล จันทู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
6 นางสาววราภรณ์ บุระวงค์ โรงเรียนบ้านป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
7 นายอุดมวิทย์ สุระโคตร โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางปัญจพร แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
10 นางศศนันท์ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
11 นางรัชนีย์ สัญจรเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
12 นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้ โรงเรียนบ้านไผ่ สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ