ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรรณพร บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสาวกชกร พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นางนวลจันทร์ เนตรวงษ์ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง  
5 นางวิลาพร จักษุมา โรงเรียนบ้านป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง  
6 นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
7 นางสุภารัก บุญยืน โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง  
8 นางสุภาวดี สมัครสมาน โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางศุมินทร์ตรา สีมาตย์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง  
10 นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน  
11 นางสาววราจิตร ผิวผ่อง โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน  
12 นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานพิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ