ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุพรรณี ธงชัย โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางลัดดาวัลย์ พวงศรี โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางพิสมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุง สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายสัมพันธ์ หอมขจร โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางเกษมศรี พรหมวงศ์ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ