ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายดำรง ใสแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายปริญญา จันทะคาม โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
5 นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
6 นางบุญเรือน คูณทวี โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ