ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุพล วรรณจู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
5 นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
6 นางปราณี รัตนธรรม โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ