ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนิต ทองอาจ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอุดมพร สิงห์ชัย โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล โรงเรียนประชาพัฒนา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
5 นายดาวหยาด ขันธ์เพชร โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
6 นางชุติมา ปราบมนตรี โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ