ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมบัติ ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเดชา การรัมย์ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนบ้านยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายถาวร ชมภูบุตร โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
6 นายชัชวาล ตุนาค โรงเรียนบ้านกันผม สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
7 นายประจักษ์ สระแก้ว โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางบุญตา งามวัฒนากุล โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสมทบ โสภา โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางเรือนแก้ว โกษาแสง โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
11 นายนรงค์ เห็นหลอด โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง
12 นายวิเชียร หมื่นชั่ง โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
13 นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำ โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
14 นายสุริยา อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
15 นางสาวมาริสา มอไธสง โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
16 นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
17 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวาน้อย สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญเงิน
18 นายศุภชาติ คำวัฒน์ โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
19 นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนนักธุรกิจ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
20 นายบรรพต แก่นลา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ