รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 087
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
2 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
3 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
4 โรงเรียนบ้านโนนเซียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
5 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
6 โรงเรียนบ้านป่าข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................