รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 044
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางมยุรภัทร บนภัทรวรรษ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
2 นางสุวรรณี ชิณภา โรงเรียนบ้านละกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
3 นางปาริชาติ บุญกอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
4 นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร โรงเรียนบ้านซำเบ็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
5 นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
6 นายอัศเรศร รีรมย์ โรงเรียนบ้านนาแอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
7 นางนิดประกร ชานนตรี โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................