รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 043
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นางสุพัสตา โม้อ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
3 นายสิทธิพล ใจเย็น โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
4 นางสาวนิภาพร แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
5 นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
6 นางรัตนา พึ่งสว่าง โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
7 นางชวนพิศ แสงสวย โรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
8 นางสาวอัญชลี รากวงศ์ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................