รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 042
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสุปรียา พันอุสาห์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
2 นายสมพร แก้ววัน โรงเรียนบ้านหนองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
3 นายหมั่น ศิริโสดา โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3
4 นางสุธินี ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
5 นายประนอม ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนเซียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
6 นางจิระพร เสนาภักดี โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................