รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร โรงเรียนบ้านสำโรงโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
3 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ โรงเรียนบ้านบึงไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
4 นายสำราญ อยู่นาน โรงเรียนบ้านอโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
5 นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี โรงเรียนบ้านภูดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
6 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3
7 นายอำพร ชัยอาวุธ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นายชวลิต มินพิมาย โรงเรียนบ้านโนนไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
9 นางภาวิณี คงนุรัตน์ โรงเรียนราชวิถี (ปราสาทราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
10 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง โรงเรียนบ้านยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
11 นายอวยชัย สุทธัง โรงเรียนบ้านป่าข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
12 นายศราวุธ วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................