รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 207
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายธนวัฒน์ กาฬหว้า โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นายวิทยา เสนาไทย โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
3 นางสุพรรษา หนองทองทา โรงเรียนบ้านระเริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
4 นางอุไร ศิริหล่อ โรงเรียนชุมชนประทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
5 นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ โรงเรียนบ้านสมสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
6 นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
7 นางวัชรา สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
8 นางมลิวรรณ ใชญัน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................