รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางราตรี ทิพโชติ โรงเรียนบ้านยางหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
2 นางจันทิมา เย็นทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
3 นางกาญจนา โพธิขำ โรงเรียนบ้านบ่อดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
4 นางพรพัฒน์ ชินโชติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
5 นายชาญศักดิ์ ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
6 นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................