รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 020
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางจิระภา ธรรมนำศีล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
2 นางนภาพร พรมแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
3 นางสุพัตรา อุตรนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
4 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
5 นางนิลรัตน์ โคตะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3
6 นายจำรัส สอนกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
7 นายบุญเจริญ บุญเชิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
8 นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
9 นางสาวศศิธร นาคดิลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................