รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสุวิทย์ หีบแก้ว โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
2 นายสันติ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
3 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
4 นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
5 นายอุทาน สิงครุธ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
6 นายสุกิจ กลางสุข โรงเรียนไทยศาลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
7 นายโกมินทร์ ปานขาว สวัสดีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
8 นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................