รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางวิภา สายรัตน์ โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นางวัชรา รูปชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
3 นายเทอดไทย หอมสมบัติ โรงเรียนโพนสวางหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
4 นายสุวิทย์ ครึกกระโทก โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
5 นางยศพร จิรพรเจริญ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
6 นางสุกัญญา ดวงกลาง โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
7 นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
8 นายทรงชัย สุขแสนสุข โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
9 นายบุญลือ ทียนศิริ โรงเรียนบ้านยายคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
10 สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง โรงเรียนบ้านโพนไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
11 นายสันติภพ โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านภูดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
12 นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
13 นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
14 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
15 นางสุภิญญา วงษ์นาม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
16 นายมงคลชัย รัตนอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................