รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 184
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
3 ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
4 นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
5 นายวาทิศ สอนกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
6 นายบัญชา สุวรรณโท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
7 นายอุบล แก้วปิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................