รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 145
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางกองใจ ศิริกุล โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นายสามารถ เหล่าคนค้า โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
3 ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ คำสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
4 นางสมสมัย เสนาะเสียง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
5 นายบุญรับ สิทธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
6 นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
7 นางรุ่งนภา พรหมภักดี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)
8 นายอภิเดช พันธ์แซง โรงเรียนมิตรภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
9 นายยุทธนา ปรังประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................