รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 143
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายอุทัย พรหมวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
2 นางพัชรีย์ มัธยม โรงเรียนบ้านนาทาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
3 นายยรรยง ปกป้อง โรงเรียนบ้านดงเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
4 นางสุปรานี สตารัตน์ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
5 นายทวิทย์ ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
6 นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)
7 นายประสิทธิ์ เภตรา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................