รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 137
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
2 นางศุมินทร์ตรา สีมาตย์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
3 นางวิลาพร จักษุมา โรงเรียนบ้านป่าไร่ป่าชาดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
4 นางสุภาวดี สมัครสมาน โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
5 นางสาวกชกร พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
6 นางสุภารัก บุญยืน โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
7 นางสาววราจิตร ผิวผ่อง โรงเรียนธาตุพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
8 นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ โรงเรียนแวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)
9 นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) ไม่เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
11 นางนวลจันทร์ เนตรวงษ์ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
12 นางพรรณพร บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................