รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 133
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวณัชชา ประทีปธนากร โรงเรียนราชวิถี (ปราสาทราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
2 นางอัมริสตา แสงงาม โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
3 นางระพีพร ถิ่นปรุ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................