รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 126
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางน้ำทิพย์ สมขุนทด โรงเรียนบ้านสะพานยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
2 นางณิชชาภัทร หม้อทอง โรงเรียนปะนอยไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
3 นางกันยา โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านโนนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
4 นางสาวกาหลง โคตรบึงแก โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................