รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 123
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
2 นางเกษมศรี พรหมวงศ์ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
3 นางพิสมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
4 นางสุพรรณี ธงชัย โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
5 นายสัมพันธ์ หอมขจร โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
6 นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
7 นางลัดดาวัลย์ พวงศรี โรงเรียนบ้านนาขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
8 นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................