รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 122
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางอนงนาฎ สุขนาแซง โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
2 นางกมลทิพย์ ลบแย้ม โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
3 นางสาวสุวารี สิงหชัย โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
4 นางฐิดาภา จันปุ่ม โรงเรียนบ้านขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
5 นางอุบลวรรณ พันธ์งาม โรงเรียนบ้านน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
6 นางพรสุดา พรหมแสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................