รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 116
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางเยาวภา กล้าขยัน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
2 นางพรชนก รัตนโกศล โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
3 นายอุเทน แหล่งสะท้าน โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
4 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
5 นางจิตประสงค์ ทมะนันท์ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................