รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนนักธุรกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นายสุริยา อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
3 นายวิเชียร หมื่นชั่ง โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5
4 นางสาวมาริสา มอไธสง โรงเรียนบ้านกุดเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
5 นางเรือนแก้ว โกษาแสง โรงเรียนบ้านสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
6 นายชัชวาล ตุนาค โรงเรียนบ้านกันผม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
7 นายสมบัติ ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
8 นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด โรงเรียนบ้านโคกแฝก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
9 นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำ โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
10 นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนบ้านยางน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
11 นายถาวร ชมภูบุตร โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
12 นายนรงค์ เห็นหลอด โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
13 นายสมชาย สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
14 นางสมทบ โสภา โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
15 นายเดชา การรัมย์ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
16 นายประจักษ์ สระแก้ว โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
17 นางบุญตา งามวัฒนากุล โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
18 นายศุภชาติ คำวัฒน์ โรงเรียนบ้านคำไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
19 นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนบ้านยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
20 นายบรรพต แก่นลา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................