รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 - 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 102
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางชนิสา ฮวดศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
2 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
3 นางพัชนี แดนเสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
4 นางจินตนา คงสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
5 นางกวิสรา ชื่นอุรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
6 นางวันดี สุขชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
7 นางรำเพย ทินกระโทก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
8 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
9 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................