แผนผังสถานที่การจัดการประกวด

ให้ผู้เข้าประกวดเข้าจัดสถานที่ได้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 16:48 น.