การศึกษาพิเศษ

OBEC AWORDS 58  วันที่  14-15 ธันวาคม  2558  

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

นายอำนาจ  ชนชนะชัย              ประธานดำเนินงาน      โทร.0868636446

นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ   เลขา                        โทร. 0898407204

นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ       คณะทำงาน               โทร. 0914198079

นายสุชาติ  ราชบรรเทา             คณะทำงาน                โทร.0883308739

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:21 น.