รายชื่อผู้ประสานงาน OBEC Awards การศึกษาปกติ
นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร           โทร. 0818783864
ศน.อมรรัตน์  เบ้านาค             โทร. 0885825492
นายอัษฎางค์ ศรีอรห์               โทร. 0868716944 
นายวงศกร สีลา                      โทร 0885817241
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:42 น.