แผนผังการจัดงาน OBEC Awards ณ มหาวิทยาลัยราขภัฎสุรินทร์
1.รายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัล  OBEC Awards  ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แก้ไข 11 ธันวาคม 2558  เวลา 11.20 น.)
2.ตารางการใช้พื้นที่การประกวด OBEC Awards  ครั้งที่ 5 
3.แผนผังอาคารคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ชั้น 1
4.แผนผังอาคารคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ชั้น 3
5.แผนผังอาคารคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ชั้น 4
ผังการจัดพื้นที่ชั้น1(14-15ธค58)
ผังการจัดพื้นที่ชั้น3(14-15ธค58)
ผังการจัดพื้นที่ชั้น4(14-15ธค58)
วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม 2558 เวลา 15:47 น.